Основни признаци на изречението


Категория на документа: Български език


Основни признаци на изречението

Главните структурно-граматически признаци на изречението са предикативност, модалност, интонация и граватическа оформеност.

1. Предикативност

Нарича се още сказуемност. Сказуемността е основен и най-главен структурно-граматически признак на изречението. От логическо гледище тя е основно ядро на мисъл, която отразява действителността в субективно-предикатна форма. От психологическо гледище тя е съчетание на представи в мисловен процес, който има за цел някакво съобщение. От граватическо гледище предикативността изразява подчинително отношение между две части на изказа.

Предикативността в изречението е синтактична категория, чрез която се реализира изказването на една мисъл. Тълкуването на категорията предполага предикативно отношение и предикативна връзка между 2 части на изречението, т. е. предикативно словосъчетание и предикативна синтагма. Предикат. отношение е главното отношение в изречението. то изразява зависимост между подлога и сказуемото, възникнала във времето и във връзка с наклонението. Изречение е всяко изказване, което съдържа предикативна синтагма-словосъчетание. Пред. синтагма съответства на един мисловен процес, на едно движение на мисълта, при което предметът на мисълта се свързва предикативно със своя признак. От свързването на субекта и предиката се образува мисъл или ядро на мисъл.

Пример словосъчетанията синьо небе, бели облаци не съдържат предикативност и не изразяват мисъл, а само предмет и неговия признак. Словосъчетанията небето е синьо, облаците са бели са предикативни и изразяват мисъл за предметите небе и облаци. Връзката между предмета и неговия признак тук е предикативна. Това са и атрибутивни словосъчетания, защото в природата признаците съществуват слято с предметите.

Терминът предикативност е от латински. Сказуемността нормано и по граматичен път се изразява чрез формите на личния глагол, затова глаголните изречения са стандартният тип изречения, т.е. най-разпространени в практиката.

Категорията предикативност се свързва и с категорията време. Връзката между предмета и неговия признак възниква във времето, мисли се във времето, реализира се във времето - сегашно, минало или бъдеще.

Предикативността се свързва и с друга категория - лице. Речта поставя говорителяв някакво отношение към слушател или към друго лице, което не е нито говорител, нито слушател. Това отношение се изразява чрез категорията лице.

Съществуват безглаголни изречения, при които предикативността е имплицирана, т.е скрита. Пример Ужасно мълчание! Страшно...

2. Модалност

Обикновено се изразява с глаголни наклонения и така наречените модални думи - вметнати думи и частици. Модален характер може да има и интонацията, дори словоредът.Модалността най-често се изразява чрез наклонението на глагола: изявително - изразява реално действие, повелително и условно - изразяват възможно или желано действие и преизказно - съобщава за невидяно действие.

3. Интонация

Третият главен признак на изречението. Изреченската интовация има съобщителна функция, и е налице дори когато граматическата предикативност не е нъпълно изразена. Под интонация разбирами движението на тоновете, промените в гласа по височина, сила, тембър, мелодията, темпото, паузите на речта, логическото, фразовото ударение. Тя зависи от съдържанието на изречението и от целта на изказването.
Сама, независима от изречението, не може да изрази мисъл. В писмената реч тя остава на заден план.

4. Граматическа оформеност

Четвъртият структурен признак. Всяко изречение има своя грам. структура, зрез която то принадлежи към определен синтактичен тип. Тази структура се обуславя от вътрешните закони на даден език.

5. Словоредът - формален признак

Словоредът в нашия език е сравнително по-свободен и затова има сравнително многобройни вариации. Въпреки това той е подчинен на определени закономерности, от които зависи правилното изразяване на мисълта.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни признаци на изречението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.